CímlapTevékenységekKistérségi pedagógiai műhely

Kistérségi pedagógiai műhely

A tevékenység célja az iskola kezdés első éveinek megalapozása felzárkóztatással. Az 1. és 2. osztályban az egész napos iskolai oktatás bevezetése. Egy minta tanterem berendezése szakértő segítségével. Az általános iskolások számára a differenciált tanórai szervezés, illetve a kooperatív tanulás bevezetésének megkezdése. A komplex fejlesztési feladat kiemelkedően fontos része a módszerek átadásán, felelevenítésén, továbbfejlesztésén túl annak tanórai munkába, illetve az iskola közegébe helyezése.

Cél, hogy mielőbb egy kistérségi pedagógiai műhely jöjjön létre, amely önfejlesztő, tanuló szakmai csoportként viszi tovább a módszer elterjedését.

 

A módszer és eljárás bevezetése képzésekkel kezdődik, amelyen pedagógusok és óvodapedagógusok vesznek részt.

 

Az óvoda –iskola átmenet zökkenőmenetessé tétele a további tanulási sikeresség érdekében kulcskérdés a két intézmény pedagógiai attitűdjének és pedagógiai, valamint tanulásszervezési módszereinek közelítése

 

Az óvónők és tanítónők közös továbbképzésével egyrészt szeretnénk szemléletüket közelíteni, azaz a különbségek természetesnek való felfogásával, az arra épülő egyéni szükségletek kielégítésével a sikeres iskolai tanulás alapjainak megteremtését, valamennyi kisgyerek sikeres tanulásához egyenlő esélyek biztosítását.

 

Kistérségi iskolai pedagógiai műhely: korszerű tanulásszervezés módszerei, melynek célja: a hagyományos, túlnyomórészt frontális tanulásszervezés meghaladása, és az egyéni szükségleteknek megfelelő tanulásszervezési stratégiák megismerése és beépítése az iskolák gyakorlatába.

 

A hagyományosan használt frontális tanulásszervezés súlyosbítja a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek helyzetét és fokozza sikertelenségük, lemaradásuk veszélyeit. Ennek oka, hogy e tanulásszervezés nem képes tekintettel lenni a különbségekre, együtt haladást követel, hiszen az azonos életkor alapján osztályba sorolt gyerekek sajátosságait is azonosnak tekinti. Az azonosságok fő vonásait, pedig rendszerint az iskola társadalmi környezetében található ún. középosztály, vagy szociális-gazdaságilag elmaradott társadalmi környezet esetén annak felső rétegének jellemzőihez igazítja. Ilyen módon a hátrányokkal, az elvárttól nagyobb hiányokkal induló, vagy már a rendszerben lévő gyerekek ki és lemaradnak a megfelelő fejlesztésből, kockáztatva ezzel a sikeres életkilátásokat, sőt a korai végleges le és elmaradást is.

Ezen a helyzeten a frontális tanítást meghaladó, az egyéni különbségeket természetesnek felfogó, mindenki számára azonos esélyeket biztosító stratégiák bevezetése és gyakorlattá alakítása segíthet.

A továbbképzés az adaptív tanulásszervezés szellemiségén alapulva, a differenciált fejlesztést biztosító differenciált tanulásszervezést, a kooperatív tanulást, a projekt és tömbösített tanulásszervezést és ezeknek adekvát értékelési rendszer megismertetését és mentorálással segített gyakorlat kialakítását jelenti. Nyolc helyszínen (Mátraverebély, Mátraterenye, Nagybátony, Kisterenye, Dorogháza, Nagybárkány, Mátranovák és Mátramindszent) tervezzük egy-egy mintatanterem berendezését, amely a képzésen elsajátított tudás gyakorlati alkalmazását biztosítaná.

 

Kistérségi Biztos Kezdet Pedagógiai Műhely

A kistérség 3 települése 4 db Biztos Kezdet Gyerekház létrehozását tervezi a következő 3 évben: Bátonyterenye 2 db, Mátraterenye, Mátraverebély. A településen dolgozó szakemberek és önkormányzati tisztségviselők részére jön létre a műhely.

A Bartók Béla Általános Iskolai Tagintézményben a 2009/2010-es tanévtől integrációs programot vezettek be az első évfolyamon. Az integrációs pedagógiai munka elengedhetetlenül megkívánja az óvónők és alsós pedagógusok szoros együttműködését a gyermekek zavartalan iskolakezdésének érdekében. Szükségesek a gyakori esetmegbeszélések, a gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése annak érdekében, hogy a hátrányokat minél korábban, minél szakszerűbben korrigálni lehessen.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra